درخواست همکاری

  • سوابق کاری(حداقل سه شرکت قبلی)

  • زبان های خارجی

  • آفیس

  • شغل های در خواستی

  • نرم افزار های مرتبط